14 | 07 | 2024

Καταστατικό

Αρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πολίτες Πάτρας εν δράσει» και έδρα την Πάτρα. Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό θα χρησιμοποιούνται και οι μεταφράσεις της επωνυμίας του σε άλλες γλώσσες, όπως «Citoyens de Patras en action» στα Γαλλικά, κ.ο.κ..

Αρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σωματείου είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των πολιτών για την προστασία και την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης, για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού σε όλες του τις μορφές.

Αρθρο 3

Μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου είναι η ανάπτυξη κάθε είδους ειρηνικής δραστηριότητας, όπως:

α) συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις, προβολή ταινιών), εκδρομές εκπαιδευτικού-φυσιολατρικού χαρακτήρα καθώς και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου και  την ενίσχυση των δεσμών των μελών και των υποστηρικτών του.

β) έρευνες, μελέτες, δημοσιεύματα, εκδόσεις, εισηγήσεις, αποστολές, παραστάσεις προς άτομα, φορείς, υπηρεσίες, οργανισμούς, κυβερνήσεις, διαβήματα, παροχή βοήθειας και παιδείας, ειρηνικές συγκεντρώσεις, εκστρατείες, καμπάνιες και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες.

γ) συνεργασίες και δημιουργία δικτύων με κρατικούς ή ιδιωτικούς, επίσημους ή ανεπίσημους, Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς ή  Διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς, ειδικούς και άτομα που δραστηριοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς, διαφυλάττοντας την αυτονομία, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του Σωματείου.

δ) συμμετοχή σε προγράμματα όπως  Ευρωπαϊκά, Περιφερειακά κ.α. τα οποία εξυπηρετούν τους σκοπούς του σωματείου.

ε) αναζήτηση και διάδοση της πληροφορίας, σε σχέση πάντα με τους σκοπούς του Σωματείου.

στ) συγκρότηση απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση επιτροπών μελέτης, επεξεργασίας και προώθησης θεμάτων που άπτονται των σκοπών του Σωματείου.

ζ ) με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο.

Αρθρο 4: ΜΕΛΗ

Μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι κάθε Έλληνας αλλά και αλλοδαπός πολίτης, που σέβεται και επιδιώκει αμερόληπτα τους ίδιους σκοπούς

Τα μέλη διακρίνονται σε: α) τακτικά β) αρωγά και γ) επίτιμα.

α) Τακτικά μέλη ( Τα οποία εφεξής θα αναφέρονται ως ‘’μέλη’’ ). Η εγγραφή ως τακτικού μέλους του Σωματείου γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και απόφαση του τελευταίου. Η αίτηση εγγραφής εισάγεται στην πρώτη, από της υποβολής της, συνεδρίαση του Δ.Σ. Σε περίπτωση- τεκμηριωμένης- απόρριψης της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί, με σχετικό αίτημά του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση.

β ) Αρωγά μέλη. Εγγράφονται με την ίδια, όπως παραπάνω, διαδικασία και υποστηρίζουν με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου.

γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, προσωπικότητες που προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών του Σωματείου. Πρόταση για ανακήρυξη επίτιμων μελών μπορεί να εισάγει προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μέλος του Σωματείου.

Για κάθε κατηγορία μελών τηρείται Μητρώο Μελών μηχανογραφημένο ή και σε ειδικό βιβλίο, αριθμημένο και νόμιμα θεωρημένο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιέχει το όνομα του κάθε μέλους, διεύθυνση, ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής, και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο και να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Τα μέλη επίσης υποχρεούνται να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν την γνώμη τους, να συμπεριφέρονται αξιοπρεπώς, ουδέποτε δε να γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή υλικής ζημίας του Σωματείου. Επίσης τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των στόχων του Σωματίου. Τα μέλη που δεν εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών διαγράφονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου από τη στιγμή που θα εγγραφούν σε αυτό, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις νόμιμες προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον προηγουμένως έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Έχουν το δικαίωμα του λόγου, της κριτικής και του ελέγχου στις Γενικές Συνελεύσεις. Έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται τακτικά για όλη την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου και των πεπραγμένων της διοίκησης. Τα μέλη δικαιούνται επίσης να επιζητούν την προστασία και την παρέμβαση του Σωματείου για την υποστήριξη και προάσπιση των συμφερόντων τους, εφόσον αυτά άπτονται των σκοπών του Σωματείου. Τα μέλη του Σωματείου είναι ισότιμα μεταξύ τους στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Διαγραφή μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο για να είναι έγκυρη πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Διαγραφόμενο μέλος για καθυστέρηση συνδρομής επανεγγράφεται μετά την εξόφληση των καθυστερούμενων συνδρομών.

 

Αρθρο 7: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται να αποχωρήσουν από αυτό μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου, ούτε δικαίωμα επιστροφής συνδρομών. Το μέλος που αποχωρεί υποχρεούται, να καταβάλει όλες τις καθυστερούμενες εισφορές προηγουμένων ετών και του έτους αποχωρήσεώς του.

Αρθρο 8: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Μέλη που η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Σωματείου, δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καθυστερούν περισσότερο των δύο (2) ετών ή αρνούνται αδικαιολόγητα τις συνδρομές, ελέγχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προειδοποιούνται γραπτά και αν δεν συμμορφωθούν διαγράφονται από το Σύλλογο με απόφαση του Δ.Σ., η οποία πρέπει να αναφέρει τους λόγους της διαγραφής. Πριν την διαγραφή το μέλος καλείται να δώσει εγγράφως τις απόψεις του εντός ευλόγου προθεσμίας. Η διαγραφή μπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 9: ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Πόροι του Σωματείου είναι:

α) η ετήσια συνδρομή των μελών αυτού, η οποία ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ. Δικαίωμα αναπροσαρμογής του ποσού αυτού έχει το Διοικητικό Συμβούλιο

β) τα από την περιουσία του Σωματείου εν γένει έσοδα

γ) οι τυχόν δωρεές, επιχορηγήσεις, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοτήματα ιδιωτών βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αποκλειόμενου οποιουδήποτε ποσού από κόμματα

δ) οι έκτακτες προαιρετικές εισφορές των μελών

ε) οι εισπράξεις από παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις, εορτές, χοροεσπερίδες, λαχειοφόρους αγορές, εκδρομές, διαλέξεις και άλλες νόμιμες πηγές

στ)  οι εισφορές των αρωγών μελών

2. Οικονομική διαχείριση

α) το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους

β) το Σωματείο τηρεί σε Τράπεζες ένα ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πρέπει να κατατίθεται από τον Ταμία κάθε ταμειακό υπόλοιπο

γ) κληρονομιές που καταλείπονται στον Σύλλογο γίνονται δεκτές επ' ωφελεία απογραφής

Αρθρο 10 : ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Αρθρο 11: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου είναι το κυρίαρχο σώμα και επιλαμβάνεται και αποφασίζει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς του Σωματείου, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη. Αποφασίζει επίσης για την τροποποίηση του Καταστατικού ή την διάλυση του Σωματείου.

Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και δικαιούται να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε σύμφωνα με τον νόμο.

Κάθε χρόνο συγκαλείται μία (1) Τακτική Γενική Συνέλευση την τελευταία Κυριακή του μηνός Ιανουαρίου, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη, η οποία επιπρόσθετα  αναρτάται στα γραφεία του Σωματείου τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και που αναγράφει τον τόπο και την ώρα της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζεται η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος που πέρασε και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. Επίσης υποβάλλεται για έγκριση ο απολογισμός του έτους αυτού, συνοδευόμενος από την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, και ο προϋπολογισμός του έτους που αρχίζει.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνεται ενημέρωση των μελών του Σωματείου για της εργασίες αυτού και θα συζητούνται επίκαιρα θέματα. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται όταν κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν με έγγραφο που θα αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το εν τρίτον των ταμειακώς εντάξει μελών ή όταν ανακύψουν διοικητικές ή οικονομικές ανωμαλίες ή ανωμαλίες σχετικές με την διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, οπότε συγκαλείται Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση της εξελεγκτικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καλέσει τα μέλη του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση μέσα σε 15 ημέρες διαφορετικά η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τα μέλη που το ζήτησαν ή την εξελεγκτική επιτροπή τηρουμένων των προθεσμιών ανακοινώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

 

Αρθρο 12: ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το εν τρίτο (1/3) των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου, εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ..

Αν δεν συγκεντρωθεί ο παραπάνω αριθμός μελών τότε καλούνται για δεύτερη φορά τα μέλη σε Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες οπότε απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν πάλι δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15)  ημέρες, κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται διαφορετικά από το Νόμο όπως στην περίπτωση της μεταβολής του σκοπού του σωματείου που επιτρέπεται η έγγραφη συμμετοχή των απόντων (Αρθρο 100 Α.Κ).

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διαπιστωθεί απαρτία και μετά εκλέγεται με ανάταση του χεριού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας που δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει της εργασίες αυτής και ο Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης και της καθαρογραφής των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης τα οποία υπογράφει με τον Πρόεδρο. Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει έγκυρα μόνο πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κάθε άλλο θέμα που δεν γράφεται στην ημερήσια διάταξη τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει αν θα συζητηθεί ή όχι.

Αρθρο 13: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν ένας) των παρόντων μελών εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 99 και 100 Α.Κ..

Οι ψηφοφορίες που αναφέρονται σε εκλογές συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων σε ένωση, θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά εν γένει ζητήματα διεξάγονται μυστικά, διαφορετικά είναι άκυρες. Οι ψηφοφορίες για άλλα θέματα γίνονται με ανάταση του χεριού ουδέποτε όμως δια βοής.

Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Αρθρο 14: ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται κάθε δύο χρόνια, στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου, από Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρείου. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με ανάταση του χεριού. Εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν κατά σειρά το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων των παρισταμένων μελών (σχετική πλειοψηφία). Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο τα αναγκαία υλικά για τις αρχαιρεσίες και εποπτεύει ώστε να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού με βάση το βιβλίο μητρώου των μελών.

Μετά την λήξη της ψηφοφορίας προβαίνει στην διαλογή των ψήφων και την έκδοση του αποτελέσματος, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό που υπογράφεται και από τα τρία μέλη.

Αρθρο 15: ΕΚΛΟΓΕΣ

Η εκλογή των ανωτέρω οργάνων του Σωματείου γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, οπότε εκλέγονται κατά σειρά αυτοί που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους ψήφους κατά όργανο. Οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι σταυροί προτίμησης (κατά όργανο) δεν θα είναι περισσότεροι από τον αριθμό των μελών που προβλέπονται για κάθε όργανο. Σε περίπτωση ισοσταυρίας διενεργείται κλήρωση.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά, τουλάχιστο τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών, σε μέλος που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, και ανακηρύσσονται, κατά όργανο, οι υποψήφιοι. Οι υποψηφιότητες παραδίδονται στην εφορευτική επιτροπή την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Από την ανακήρυξη των υποψήφιων μέχρι την ημέρα ψηφοφορίας πρέπει να μεσολαβεί τουλάχιστον ένα εικοσιτετράωρο. Όλοι οι υποψήφιοι και γενικά όλα τα μέλη, για να έχουν δικαίωμα εκλογής και ψήφου δεν πρέπει να οφείλουν τακτικές συνδρομές προηγούμενων ετών.

Αρθρο 16: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου στο πρωτότυπο.

Αρθρο 17: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) τακτικά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία κάθε δύο χρόνια. Αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αναπληρώνουν τα τακτικά που εξέρχονται για οποιοδήποτε λόγο από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν λήξει η θητεία τους, είναι οι επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες υποψήφιοι, κατά την σειρά της επιτυχίας τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και λειτουργεί μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων αυτών, καθώς και μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του ιδίου. Αποφασίζει για την μίσθωση ακινήτων, πρόσληψη προσωπικού και καθορισμό των αποδοχών του. Αποφασίζει επίσης για έγερση αγωγών, κατάργηση δικών και συμβιβασμό.

Αρθρο 18: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Τα εκλεγμένα κατά τις αρχαιρεσίες τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεντρώνονται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πήρε τους περισσότερους ψήφους, με σκοπό να συγκροτήσουν σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, και εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και ειδικό Γραμματέα.

Κατά την ίδια συνεδρίαση γίνεται η παράδοση και παραλαβή των καθηκόντων από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 19: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε μήνα και έκτακτα όποτε θεωρείται αναγκαίο με πρωτοβουλία του Προέδρου αυτού ή γραπτή πρόσκληση τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία θα γράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν και η οποία θα ανακοινώνεται είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Είναι απαραίτητη η παρουσία τριών (3) μελών μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος για να γίνει απαρτία. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα παίρνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητά και παίρνει αποφάσεις για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και τη δραστηριότητα του Σωματείου εκτός από τα θέματα αρμοδιότητας των Γενικών Συνελεύσεων.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές για όλα τα μέλη του Σωματείου, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος και πάρει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 20: ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, της απουσίας βεβαιωμένης μόνο από την σημείωσή της στο βιβλίο πρακτικών αυτού, χάνει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 21: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπείται σε κάθε αρχή ή ιδιώτη ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος, τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου.

Αρθρο 22: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσωπεί το Σύλλογο. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα της αλληλογραφίας, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα εντάλματα πληρωμών και επιβλέπει για την εφαρμογή των αποφάσεων και την καλή ταμειακή διαχείριση. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος ή όταν κωλύεται αυτός, ο αντιπρόεδρος, αποκλειομένου κάθε τρίτου, μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες ενεργειών, για να αντιμετωπίσει επείγουσες καταστάσεις.

Στην συνέχεια πρέπει εντός (48) ωρών να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο για ενημέρωση του και για να καθορισθεί από κοινού συνέχεια ενεργειών και για να γίνει έγκριση των πεπραγμένων υπό του προέδρου ή του αντιπροέδρου. Γενικώς πέρα από την συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την καλή λειτουργία του Σωματείου, για την οργάνωση και την προώθηση των σκοπών του.

Αρθρο 23: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας πέρα από τα παραπάνω καθήκοντα, που έχει μαζί με τον Πρόεδρο, κρατάει την σφραγίδα, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα μητρώα των μελών, το βιβλίο περιουσίας του Σωματείου, βιβλία πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής και Εξελεγκτικής Επιτροπής και την αλληλογραφία του Σωματείου.

Αρθρο 24: ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας κρατάει τα οικονομικά του Σωματείου. Τηρεί το βιβλίο του ταμείου, τα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών και τα λοιπά λογιστικά βιβλία, που ορίζει ο νόμος. Προκειμένου περί πληρωμών, τις ενεργεί με εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

Εισπράττει κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει ή δίνεται στο Σύλλογο και δίνει αποδείξεις εισπράξεως από διπλότυπο μπλοκ.

Τα χρήματα τα καταθέτει στην Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τις αναλήψεις διενεργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Ταμία όταν απουσιάζει αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που προτείνει ο ίδιος και αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Ταμίας επίσης συντάσσει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό κάθε χρόνο και παρακολουθεί την ταμειακή ενημερότητα των μελών του Σωματείου.

Αρθρο 25: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο αντιπρόεδρος εκτός από τα καθήκοντά του σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει.

Αρθρο 26: ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ειδικός Γραμματέας, εκτός από τα καθήκοντά του σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Αρθρο 27: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για δύο (2) χρόνια ταυτόχρονα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι λοιποί υποψήφιοι, πέραν των τριών εκλεγέντων θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος τη συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων, ελέγχου και διαχείρισης.

Υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου έκθεση πάνω στο αποτέλεσμα του ελέγχου κάθε χρήσεως,  με   συμπέρασμα

τα και προτάσεις. Κατά τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, δικαιούται να ελέγχει όλα τα βιβλία αυτού και να ζητά πληροφορίες από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

΄Αρθρο 28

Το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος άλλης συλλογικότητας ή ομοσπονδίας με συναφείς σκοπούς μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ., η οποία συζητείται στην Γενική Συνέλευση και τίθεται σε ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση, με την ίδια διαδικασία, μπορεί να αποφασίσει την αποχώρηση από τα παραπάνω.

Αρθρο 29

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να συγκροτήσει επιτροπές μελέτης προβλημάτων ή άλλες βοηθητικές επιτροπές. Στις επιτροπές μετέχουν μέλη του Σωματείου.

Αρθρο 30: ΔΙΑΛΥΣΗ

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η περιουσία αυτού και το αρχείο του περιέρχονται στην κατοχή άλλου Σωματείου ή κοινωνικού φορέα που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 31: ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο έχει σφραγίδα εντός πλαισίου δε αναγράφεται η επωνυμία του, ήτοι: «Πολίτες Πάτρας εν δράσει».

Αρθρο 32

Κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό νόμο αυτού και τους ειδικούς νόμους περί Σωματείων.

Αρθρο 33

Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή είναι υποχρεωμένη να προκηρύξει εκλογές το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα εγγραφής του Σωματείου στα μητρώα του Πρωτοδικείου Πατρών.

Αρθρο 34

Το παρόν Καταστατικό, συγκείμενο από 34 άρθρα, ψηφίστηκε ομόφωνα κατά άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη.

Πάτρα  6  Δεκεμβρίου  2004

koinotopia.gr

Για να προβληθείτε κάντε κλικ εδώ.

Καιρός